مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو

بازاندیشی زندگی خوب در جهان معاصر از منظر سامان تاریخی سیاست، دانش و هنر

20

درسگفتارهای جدید

67

درسگفتارهای برگزارشده

0

رویداد

درسگفتارهای جدید

آنچه در تابستان 1400 برگزار می شود

درسگفتارهای گذشته

صوت درسگفتارهای برگزارشده

رادیو روزگارنو

12 مهر 1399
شاهنامه کتاب خودآگاهی است. شاهنامه نه تنها تاریکی‌های تاریخ ادیان را روشن می کند بلکه...
10 مهر 1399
سیمین را باید«مادرِ غزلِ جدید» نامید. به قول سیدعلی‌صالحی، دلیل ماندگاری او فقط شعرش نیست،اندیشه‌ها...
10 مهر 1399
ماهیت قانون به مثابه ستون حقوق مدرن، محور اصلی توجه فلاسفۀ حقوق است. جریان حاکم...

هیئت علمی

مدرسه عالی علوم انسانی

اینجا جایی است برای مواجهۀ متفکران برجسته با مسائل بحرانیِ زمانۀ ما؛ مکانی برای بازاندیشی زندگی خوب در جهان معاصر

مجله روزگارنو