مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو

بازاندیشی زندگی خوب در جهان معاصر از منظر سامان تاریخی سیاست، دانش و هنر

گروه حکمت و فلسفه

گروه هنر و ادبیات

گروه اندیشه سیاسی و اجتماعی

درسگفتارهای حضوری و آنلاین

آنچه در زمستان 1400 برگزار می شود

درسگفتارهای صوتی

صوت درسگفتارهای برگزارشده

برای شنیدن

12 مهر 1399
شاهنامه کتاب خودآگاهی است. شاهنامه نه تنها تاریکی‌های تاریخ ادیان را روشن می کند بلکه...
10 مهر 1399
سیمین را باید«مادرِ غزلِ جدید» نامید. به قول سیدعلی‌صالحی، دلیل ماندگاری او فقط شعرش نیست،اندیشه‌ها...
10 مهر 1399
ماهیت قانون به مثابه ستون حقوق مدرن، محور اصلی توجه فلاسفۀ حقوق است. جریان حاکم...

هیئت علمی

مدرسه عالی علوم انسانی

اینجا جایی است برای مواجهۀ متفکران برجسته با مسائل بحرانیِ زمانۀ ما؛ مکانی برای بازاندیشی زندگی خوب در جهان معاصر

برای خواندن

X