زنده یاد دکتر منوچهر آشتیانی

دکتر محمدعلی رجبی

دکتر علی اصغر مصلح

دکتر موسی نجفی

حجت الاسلام دکترحمید پارسانیا

دکتر حسین کچویان

دکتر پرویز ضیاء شهابی

دکتر محمد رجبی

دکتر رضا داوری اردکانی