اسلام ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان

سلام ایرانی به چه معناست؟ آیا ایرانیان چیزی به اسلام افزوده‌اند؟ آیا اسلامی است که در جغرافیا معنی پیدا می‌کند؟
ایرانیان چیزی به اسلام نیفزوده‌اند،حقایقی که در اسلام و قرآن آمده، به اندازه ظرف فهم بشری کوچک است اما هرچه این فهم گسترش پیدا کند،آن حقایق هم بزرگتر می‌شوند.اسلام برای ذهن و ضمیر ایرانیان جلوه کامل‌تری داشته است و این کمال از ابتدای آشنایی ایرانیان با اسلام، در قالب دو ساحت ظاهر و باطن بر آنان پدیدار شده است.

180,000 تومان

الهیات سیاسیِ دیالوگ قوانین افلاطون

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

هیچ دعوی الهیاتی نیست که مضمونی سیاسی در پی نداشته باشد، و هیچ سیاستی نیز بنا به طبیعت زندگی سیاسی، نمی‌تواند بدون دعوی الهیاتی امکان تحقق عملی داشته باشد. بر این اساس هر سیاستی که در عمل کار می‌کند و هر اندازه‌ که کار می‌کند، ضرورتاً مبتنی بر صورتی از الهیات یا امری است که به نحوی رادیکال از شیوه‌ی زندگی فلسفی (در معنای سقراطی کلمه) متمایز می‌گردد.

60,000 تومان

اندیشیدن با فوکو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

فوکو از بزرگترین متفکران قرن بیستم است که تفکر او در ساحت فلسفه و حوزه‌های مختلف اندیشه‌ی سیاسی_اجتماعی مورد توجه بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود قرارگرفته است، همین امر خوانش‌های مختلفی از او در پی‌ داشته و مدعیان بسیاری را در جامعه‌ای چون ما سبب شده است.با وجود این تقریرهاوخوانش‌، این سؤال مطرح است که «فوکو چگونه می‌اندیشد»؟
این درسگفتار بنا دارد با مرور برخی از انحاء تفکر معاصر و شیوه مواجهه فوکو با آنها، به بررسی و نقد این اندیشمند بزرگ نیز بپردازد.
مسئله اصلی فوکو: تبارشناسی انسان مدرن و شیوه‌های فهم انسان مدرن از خویش است.

70,000 تومان

ایدئالیسم ماکیاولی

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

شهریار ماکیاولی به طور کلی به عنوان اثری شناخته می‌شود که نمودگار رئالیسم در سیاست است. رئالیسم ماکیاولی در این معنا در زمره‌ی مضامینی است که  علی‌الظاهر اکثر قریب به اتفاق شارحان و دانشوران بر سر آن توافق نظر دارند.

60,000 تومان

جنون: برآمدن دانش ها و نهادها

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان

از دغدغه‌های مهم فوکو مفهوم بیماری و سلامت تن و روان است که کمتر مورد توجه شارحان آرای وی(بویژه در جامعه ما) قرار گرفته است. او با روش دیرینه‌شناسی این موضوع را در کتاب‌های تاریخ جنون: جنون و تمدن(1961) و تولد کلینیک(1966) مورد بررسی قرار داده است.

140,000 تومان

رنج تنهایی، حضور دیگری و معنای زندگی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

رنج تنهایی رنج ناشی از فقدان ارتباط اصیل است. در پی رنج تنهایی است که نیاز به ارتباط رخ می‌نماید؛ نیاز به دوست داشتن و عشق و حضور دیگری. ما غرق در جهان دیگری هستیم.
تنهایی فقدان حضور دیگری است اما نه هر دیگری، دیگری اصیل.

120,000 تومان

زن شبانه موعود؛ پرده چهارم: سهراب سپهری

بدون امتیاز 0 رای
285,000 تومان

زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق

285,000 تومان

کارگاه مهارت خوانش متون انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

نیاز دانشجویان علوم انسانی-اجتماعی به مهارت درک مطلب زبان انگلیسی، برای رجوع به منابع متعدد انگلیسی‌زبان جهت انجام پژوهش‌های دانشگاهی، اطلاع از آخرین مباحث و نظریه‌ها و… ما را بر آن داشت تا دوره‌ای جهت چنین نیازی از دانشجویان طراحی کنیم، دوره‌ای که در آن بر افزایش مهارت درک مطلب و درک و فهم متن و به تعبیری reading تأکید می‌شود.

200,000 تومان