الهیات سیاسیِ دیالوگ قوانین افلاطون

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

هیچ دعوی الهیاتی نیست که مضمونی سیاسی در پی نداشته باشد، و هیچ سیاستی نیز بنا به طبیعت زندگی سیاسی، نمی‌تواند بدون دعوی الهیاتی امکان تحقق عملی داشته باشد. بر این اساس هر سیاستی که در عمل کار می‌کند و هر اندازه‌ که کار می‌کند، ضرورتاً مبتنی بر صورتی از الهیات یا امری است که به نحوی رادیکال از شیوه‌ی زندگی فلسفی (در معنای سقراطی کلمه) متمایز می‌گردد.

60,000 تومان

اندیشیدن با فوکو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

فوکو از بزرگترین متفکران قرن بیستم است که تفکر او در ساحت فلسفه و حوزه‌های مختلف اندیشه‌ی سیاسی_اجتماعی مورد توجه بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود قرارگرفته است، همین امر خوانش‌های مختلفی از او در پی‌ داشته و مدعیان بسیاری را در جامعه‌ای چون ما سبب شده است.با وجود این تقریرهاوخوانش‌، این سؤال مطرح است که «فوکو چگونه می‌اندیشد»؟
این درسگفتار بنا دارد با مرور برخی از انحاء تفکر معاصر و شیوه مواجهه فوکو با آنها، به بررسی و نقد این اندیشمند بزرگ نیز بپردازد.
مسئله اصلی فوکو: تبارشناسی انسان مدرن و شیوه‌های فهم انسان مدرن از خویش است.

70,000 تومان

بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

استاد پس از بررسی‌ دقیق عنوان کلاس به اهداف درسگفتار پرداختند. سپس به برخی از ویژگی‌های بنیان‌اندیشی مدرن اشاره کردند. بنیان‌اندیشی، نگاهی عمیق و طرح‌وار به هستی است.

120,000 تومان

تفسیر جهان به‌ مثابه تغییر جهان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

هگل فلسفۀ‌سیاسی افلاطون در رسالۀ جمهور را مصداق برنهادۀ مشهور و مناقشه‌برانگیز خود در فلسفۀ‌حق، یعنی «آنچه خردی است، همان واقعیت بالفعل است؛ و آنچه واقعیت بالفعل است، همان خردی است»، می‌داند. اما این چگونه ممکن است، اگر در نظر آوریم که جمهور افلاطون در ایدئال‌گرایی و فراسواندیشی شهرۀ خاص و عام است.

200,000 تومان

تمهیدی بر علم اجتماعی جهان اسلام با تفسیر کتاب الملّه فارابی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

صوت های درسگفتار تمهیدی بر علم اجتماعی جهان اسلام با تفسیر کتاب الملّه فارابی مدرسه عالی علوم انسانی روزگارنو صوت…

120,000 تومان

جنون: برآمدن دانش ها و نهادها

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان

از دغدغه‌های مهم فوکو مفهوم بیماری و سلامت تن و روان است که کمتر مورد توجه شارحان آرای وی(بویژه در جامعه ما) قرار گرفته است. او با روش دیرینه‌شناسی این موضوع را در کتاب‌های تاریخ جنون: جنون و تمدن(1961) و تولد کلینیک(1966) مورد بررسی قرار داده است.

140,000 تومان

خوانش کتاب وضع بشر هانا آرنت

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

مدرس چه محتوایی ارائه می دهد؟ وضع بشر، کتابی درباب گذشته است. با این حال، این کتابی نه درباب بازگشت،…

200,000 تومان

رنج تنهایی، حضور دیگری و معنای زندگی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

رنج تنهایی رنج ناشی از فقدان ارتباط اصیل است. در پی رنج تنهایی است که نیاز به ارتباط رخ می‌نماید؛ نیاز به دوست داشتن و عشق و حضور دیگری. ما غرق در جهان دیگری هستیم.
تنهایی فقدان حضور دیگری است اما نه هر دیگری، دیگری اصیل.

120,000 تومان